Pengenalan

Seksyen Analisis Air Alam Sekitar menjalankan perkhidmatan analisis yang komprehensif terhadap air permukaan, air tanah, kumbahan dan effluent cecair bagi program-program pengawasan, penguatkuasaan akta/ peraturan, perkhidmatan penyiasatan dan nasihat kepada agensi kerajaan berhubung isu-isu pencemaran.


Peraturan-peraturan

 1. Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan)(Minyak Kelapa Sawit Mentah), 1977.

 2. Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan)(Getah Asli Mentah), 1978.

 3. Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Effluen-Effluen Perindustrian), 1979.

 4. Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Ditetapkan)(Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling),1987.

 5. Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Perwakilan Kuasa Kawalan Pencemaran Marin), 1994.


Khidmat Analisis

Parameter – parameter rutin :

 • TOC, BOD, COD
 • Ca, Mg, Na, K, Keliatan, Klorida, Sulfat, Fosfat
 • Ammoniakal Nitrogen, Total Kjedahl Nitrogen
 • Pepejal : Jumlah pepejal, Pepejal terampai, Pepejal terlarut
 • Logam Surihan
 • Sisa baki makhluk perosak
 • Ujian fisikal (pH, konduktiviti, warna & kekeruhan)
 • Silika, VOC, Fenol
 • Sulfida
 • Sianida
 • Kromium heksavalensi