Bahagian Khidmat Pengurusan, Jabatan Kimia Malaysia diketuai oleh seorang Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M54. Bahagian ini terdiri daripada empat (4) seksyen iaitu Seksyen Pentadbiran, Seksyen Pengurusan Sumber Manusia, Seksyen Pengurusan Aset dan Seksyen Stor dan Kewangan. Secara amnya, bahagian ini bertanggungjawab dalam memberikan perkhidmatan berikut bagi menyokong aktiviti-aktiviti teras Jabatan Kimia Malaysia.

a)  Pentadbiran

 • Pengurusan kenderaan Jabatan dan kenderaan rasmi jawatan.
 • Pengurusan majlis.
 • Permohonan pinjaman kenderaan, komputer, perumahan.
 • Pengurusan pembersihan dalam dan luar bangunan.
 • Permohonan keluar negara.
 • Khidmat perpustakaan, pembelian dan pinjaman buku.
 • Penyelenggaraan bangunan.
 • Tugas kawalan keselamatan di premis/bangunan serta bahagian dalam premis/bangunan Jabatan Kimia Malaysia.

b)   Pengurusan Sumber Manusia

 • Menguruskan hal-hal perjawatan (pewujudan dan pemansuhan jawatan) pengisian, peruntukan perjawatan, susun semula struktur perjawatan, pengambilan sumber manusia.
 • Pengesahan, kemasukan ke dalam jawatan berpencen, cuti, sistem Maklumat Personel (HRMIS), pengisytiharan harta, kenaikan pangkat, tatatertib, penilaian prestasi.
 • Mengurus pergerakan dan pelarasan gaji.
 • Urusan berpencen.

c)  Pengurusan Aset dan Stor

 • Menguruskan Harta Modal dan Aset Bernilai Rendah yang meliputi Penerimaan, Pendaftaran, Penggunaan, Penyimpanan, Pemeriksaan Penyelenggaraan, Pindahan, Pelupusan, Kehilangan dan Hapus Kira.
 • Menguruskan stok yang meliputi Penerimaan, Merekod, Penyimpanan, Pengeluaran, Pemeriksaan, Keselamatan, Kebersihan, Pelupusan, Kehilangan dan Hapus Kira.

d) Pengurusan Kewangan

 • Menyediakan dan mengurus belanjawan tahunan jabatan.
 • Menyediakan perkhidmatan pengurusan kewangan.
 • Kawalan pembayaran peruntukan jabatan.
 • Menyelia, memantau dan mengawal peruntukan dan perbelanjaan tahunan agar mencapai objektif dan impak yang ditetapkan.
 • Meningkat kompetensi dan kecekapan kakitangan jabatan dalam pengurusan kewangan menerusi latihan yang berterusan.
 • Mengurus terimaan dan pembayaran.
 • Kawalan mekanisme kawalan kewangan dan perbelanjaan melalui Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA).
 • Melaksanakan menyelaras dan memantau sistem kewangan elektronik (igfmas dan eperolehan).