Bahagian Kualiti Alam Sekitar

Nama Jawatan No. Telefon Emel

Dr. Naza

Dr. Nazarudin Bin Mohamed@Ibrahim 

Pengarah Bahagian / C54

samb. 3021

naza[at]kimia.gov.my

Saffa

Puan Nurul Saffa binti Aidi Jeslee

Pemb. Setiusaha Pej. / N19

samb. 3022

nurulsaffa[at]kimia.gov.my