Chemistry Malaysia Training Centre

Name Position Phone No. Email

Pn Zaraiha

Pn. Hajah Zaraiha binti Awang

Pengarah PLKM / C54

samb. 3815

zaraiha[at]kimia.gov.my

Pn Farah Syuhada
Cik Farah Syuhada Binti Hashim Goh
Setiausaha Pejabat N19
Samb. 3817
farahsyuhada[at]kimia.gov.my