You are currently viewing Jabatan Kimia Malaysia (KIMIA Malaysia) dilantik sebagai Jawatankuasa Kecil Protokol bagi Sidang Kemuncak Tahun Pengkomersialan Malaysia 2021 (MCY Summit 2021)

Jabatan Kimia Malaysia (KIMIA Malaysia) dilantik sebagai Jawatankuasa Kecil Protokol bagi Sidang Kemuncak Tahun Pengkomersialan Malaysia 2021 (MCY Summit 2021)