info blue green red info back decreasefont increasefont back
facebook twitter youtube instagram rss

Unit Effluen

Pengenalan | Peraturan | Khidmat Analisis | Kes-kes Menarik

Pengenalan

Unit Air Permukaan dan Effluen menjalankan perkhidmatan analisis yang komprehensif terhadap air permukaan, air tanah, kumbahan dan effluent cecair bagi program-program pengawasan, penguatkuasaan akta/ peraturan, perkhidmatan penyiasatan dan nasihat kepada agensi kerajaan berhubung isu-isu pencemaran.

 

Peraturan-peraturan

  • Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan)(Minyak Kelapa Sawit Mentah), 1977
  • Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Premis Yang Ditetapkan)(Getah Asli Mentah), 1978
  • Peraturan-Peraturan Kualiti Alam Sekeliling (Kumbahan dan Effluen-Effluen Perindustrian), 1979
  • Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Aktiviti Yang Ditetapkan)(Penilaian Kesan Kepada Alam Sekeliling),1987
  • Perintah Kualiti Alam Sekeliling (Perwakilan Kuasa Kawalan Pencemaran Marin), 1994

Khidmat Analisis

Parameter – parameter rutin :

TOC, BOD, COD
Ca, Mg, Na, K, Keliatan, Klorida, Sulfat, Fosfat
Ammoniakal Nitrogen, Total Kjedahl Nitrogen
Pepejal : Jumlah pepejal, Pepejal terampai, Pepejal terlarut
Logam Surihan
Sisa baki makhluk perosak
Ujian fisikal (pH, konduktiviti, warna & kekeruhan)
Silika, VOC, Fenol
Sulfida
Sianida
Kromium heksavalensi

Protokol pengendalian sampel untuk analisis di KIMIA MALAYSIA

Analisis


Analisis BOD dan COD


Analisis Fenol menggunakan UV


Analisis Ammoniakal Nitrogen

Kes – Kes Menarik

Air paip berbau busuk disebabkan oleh pencemaran larut resap dari tempat pembuangan sampah


Bahaya yang diakibatkan oleh tempat pembuagan sampah yang tidak diuruskan dengan baik

Penternak ikan menjadi mangsa pencemaran pembuangan enap cemar

 

kembali ke atas

 

 

 

Kemaskini: Julai 25, 2016 pada 3:48 am